Danh mục các bài viết Thông tin pháp lý từ số 16 đến số 22

 Thông tin pháp lý là ấn phẩm do Khoa Luật phát hành định kỳ 02 tháng /1số. Thông tin pháp lý là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý của cán bộ và sinh viên cũng như các tác giả khác có nhu cầu. Việc phát hành Thông tin pháp lý nhằm tạo điều kiện để cán bộ của Khoa, đặc biệt là những cán bộ trẻ tham gia và rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học đồng thời nâng cao uy tín khoa học của Khoa Luật

Tải file

Các bài khác