Mục lục Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37 năm 2019

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn là ấn phẩm do Trường Đại học Luật phát hành định kỳ 03 tháng / 1 số. Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý của cán bộ và sinh viên cũng như của tác giả khác có nhu cầu. Việc phát hành Tạp chí nhằm tạo điều kiện để cán bộ của Trường, đặc biệt là những cán bộ trẻ tham gia và rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học đồng thời nâng cao uy tín khoa học của Trường Đại học Luật.
Các bài khác