CN. Lê Ngọc Phú

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         
Họ và tên: Lê Ngọc Phú

Học hàm:                                                                           Học  vị: Cử nhân
Năm, nước nhận học vị:   2018 (VIệt nam)                     Chức vụ: Giảng viên    
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Đường Võ Liêm Sơn, phường Trường An, Tp Huế
Điện thoại liên hệ: 0935109797

Email:        phuln@hul.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Luật – Đại học Huế     
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2018

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019 - nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

       

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Giám sát quyền lực nhà nước dưới triều đại Hậu Lê và những bài học cho việc xây dựng hệ thống giám sát quyền lực hiện nay

2020

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn - Đại học Luật, Đại học Huế 

 

     

 

Các bài khác