ThS. Mai Đăng Lưu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Đăng Lưu        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm, sinh: 07.08.1984 Nơi sinh: Lệ Thủy - Quảng Bình

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam. 

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0916482824

Email: maidangluu@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam  

Năm tốt nghiệp: 2007

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 11/2007 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

          * Các bài báo đã đăng

1. Mai Đăng Lưu (2012), Một số quy định pháp luật về lao động nữ, Hội nghị khoa học trẻ, Khoa Luật  -  Đại học Huế.

2. Mai Đăng Lưu (2014), Tăng cường vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội nghị khoa học, Khoa Luật  -  Đại học Huế.

3. Mai Đăng Lưu (2014), Bảo vệ lao động trẻ em theo các quy định của ILO, Tạp chí Nghề Luật.

          

Các bài khác