TS. Đào Mộng Điệp

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Mộng Điệp     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm, sinh: 27.01.1976 Nơi sinh: Đông Anh – Hà Nội

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam. 

Chức vụ:                 Trưởng Khoa Luật Kinh tế

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0935582020

Email: daomongdiep.hlu@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam   

Năm tốt nghiệp: 1998

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế

Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 1/1999 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2002: Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo đảm xã hội và thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hội nhập.

3. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế năm 2015 - 2016: Pháp luật về đào tạo nghề và thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Giáo trình Pháp luật đại cương, 2007, Trường Đại học Nông lâm Huế.

2. Giáo trình Pháp luật đại cương (Đồng tác giả), 2009, NXB Đại học Huế.

3. Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam đại cương (Đồng tác giả), 2010, NXB Đại học Huế.

4. Giáo trình Luật lao động Việt Nam  Phần 1, ThS. Đào Mộng Điệp, TS. Nguyễn Duy Phương, 2010, NXB Đại học Huế.

5. Giáo trình Luật lao động Việt Nam  Phần 2, ThS. Đào Mộng Điệp, TS. Nguyễn Duy Phương, 2010, NXB Đại học Huế.

6. Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Đồng tác giả), 2012, NXB Công an nhân dân.

7. Giáo trình Luật an sinh xã hội (Đồng tác giả), 2012, NXB Giáo dục Việt Nam.

8. Giáo trình Luật lao động Việt Nam  Phần 1 sửa đổi, ThS. Đào Mộng Điệp, TS. Nguyễn Duy Phương, 2013, NXB Đại học Huế.

9. Giáo trình Luật lao động Việt Nam  Phần 2 sửa đổi, ThS. Đào Mộng Điệp, TS. Nguyễn Duy Phương, 2013, NXB Đại học Huế.

10. Tập bài giảng Pháp luật về xuất khẩu lao động, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

11. Tập bài giảng Pháp luật về hợp đồng lao động, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

12. Tập bài giảng Pháp luật về du lịch và di sản, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

13. Tập bài giảng Pháp luật về thị trường lao động, 2008, Khoa Luật, Đại học Huế.

          * Các bài báo đã đăng

1. Đào Mộng Điệp (2000), Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước- Thực trạng và giải pháp, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (11).

2. Đào Mộng Điệp (2000), Vấn đề thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế,  (11).

3. Đào Mộng Điệp (2001), Một vài ý kiến về ký kết thoả ước lao động tập thể theo pháp luật lao động hiện hành, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế,  (12).

4. Đào Mộng Điệp (2002), Vấn đề thực hiện chế độ bảo hộ lao động trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (11).

5. Đào Mộng Điệp (2002), Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo đảm xã hội và thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học khoa học.

6. Đào Mộng Điệp (2003), Một số vấn đề về chế độ lao động nữ trong pháp luật lao động, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (12).

7. Đào Mộng Điệp (2003), Một số ý kiến về kỷ luật lao động, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (12).

8. Đào Mộng Điệp (2003), Một số vấn đề về tạm hoãn hợp đồng lao động, Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ 4, Đại học Khoa học Huế.

9. Đào Mộng Điệp (2004), Một số vấn đề pháp lý về lao động chưa thành niên, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (13).

10. Đào Mộng Điệp (2004), Vấn đề đào tạo nghề tại Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, Hội thảo khoa học Miền Trung -Tây nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, Đại học Khoa học Huế.

11. Đào Mộng Điệp (2005), Một số điểm mới về Luật sửa đổi, bổ sung năm 2002, Thông tin khoa học, Đại học Khoa học Huế, (14).

12. Đào Mộng Điệp (2005), Một số vấn đề về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động, Hội nghị khoa học nữ, Đại học Khoa học Huế.

13. Đào Mộng Điệp (2010), Để Thừa Thiên Huế nâng cao hoạt động xuất khẩu lao động, Tạp chí Cộng sản, (43).

14. Đào Mộng Điệp (2010), Công đoàn Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước, Tạp chí Luật học, (7).

15. Đào Mộng Điệp (2011), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thông tin pháp lý Khoa Luật, (4 ).

16. Đào Mộng Điệp (2011), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại diện lao động, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (4).

17. Đào Mộng Điệp (2010), Những vướng mắc trong việc thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động và hướng hoàn thiện, Hội thảo khoa học Khoa Luật.

18. Đào Mộng Điệp (2011), Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng lao động, Tạp chí Luật học, (10).

19. Đào Mộng Điệp (2012), Pháp luật về xuất khẩu lao động và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (5), tr.78- 84.

20. ThS. Đào Mộng Điệp (2011), “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại diện lao động”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (7), tr. 32-37.

21. ThS. Đào Mộng Điệp (2012), “Đại diện lao động trong Bộ luật lao động”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học (28), tr.222-227.

22. ThS. Đào Mộng Điệp (2013), “Hình thức thực hiện quyền đại diện lao động của Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh”, Tạp chí Luật học (5), tr.3-9.

23. ThS. Đào Mộng Điệp (2013), “Pháp luật về đối thoại xã hội ở doanh nghiệp. Thực trạng và hướng hoàn thiện”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (7), tr.57-64-84.

24. ThS. Đào Mộng Điệp (2013), “Vai trò của tổ chức đại diện người lao động trong lĩnh vực tiền lương”, Tạp chí lao động và xã hội (466), tr.14-16.

25. ThS. Đào Mộng Điệp (2013), “Những bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động”, Tạp chí Nghề luật (5), tr.31-32.

26. ThS. Đào Mộng Điệp (2013), “Các căn cứ phân loại đại diện lao động”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học (29), tr.58-67.

27. ThS. Đào Mộng Điệp (2014), “Tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: những vấn đề pháp lý đặt ra và một số giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (1), tr.30-34.

28. ThS. Đào Mộng Điệp (2014), “Pháp luật về tổ chức công đoàn ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị (1), tr.50-54.

29. ThS. Đào Mộng Điệp (2014), “Vai trò của tổ chức đại diện lao động trong đối thoại xã hội, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể”, Tạp chí Luật học (1), tr.22-28.

30. Đào Mộng Điệp (2014), Cho thuê lại lao động – Những vấn đề pháp lý đặt ra và giải pháp hoàn thiện, Tạp chí Luật học, (5).

31. Đào Mộng Điệp (2014), Vai trò của tổ chức đại diện lao động trong tổ chức, lãnh đạo đình công, Tạp chí Pháp luật và phát triển, (5-6).

32. Đào Mộng Điệp (2014), Nội luật hoá quy định của Công ước 29 về lao động cưỡng bức và bắt buộc năm 1930, Tạp chí Nghề Luật, (4).

 33. Đào Mộng Điệp (2014), Quyền tiếp cận thông tin của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam, Tạp chí Luật học, (9).

 34. Đào Mộng Điệp (2014), Pháp luật về lao động giúp việc gia đình và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, (12).

 35. Đào Mộng Điệp (2015), Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (4).

 V. HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

1. Hội thảo Đánh giá quá trình thực hiện Bộ luật lao động, Đà Nẵng, 2008.

2. Hội thảo về quản lý biển, Quảng Ninh, 2008.

3. Hội thảo Thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Huế, 2014.

4. Hội thảo Giải quyết các tranh chấp lao động theo pháp luật lao động của Việt Nam và Đức, Hà Nội, 2014.

Các bài khác