TS. Lê Thị Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC


 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: TS
Năm, nước nhận học vị: 2015,Việt Nam 
Đơn vị công tác: Khoa Luật -  Đại học Huế
Địa chỉ:              69/5 Đặng Huy Trứ, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  0905026623
Email:               
lethaolaw@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:   Đại học khoa học Huế
Ngành học:     Luật học 
Nước đào tạo:       Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 1998
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật kinh Tế                     Năm cấp bằng: 2001
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội

Tiến sĩ: Luật Kinh tế                                              Năm cấp bằng : 2015

Nơi đào tạo : Học viện Nam Khoa học xã hội _ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 9/1998 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật _ Đại học Huế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm1998 -1999: Vấn đề vị thành niên phạm tội ở địa bàn Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp.

2. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2001: Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu thuế.

3. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2007 -2008: Quản lý đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Huế dưới sự trợ giúp của công nghệ GIS

4. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế năm 2015 - 2016: Pháp luật về kiểm soát giao dịch nội bộ của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.

 

2. 2. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Giáo trình Pháp luật đại cương (Đồng tác giả), 2009, NXB Đại học Huế.

2. Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam đại cương (Đồng tác giả), 2010, NXB Đại học Huế.

3. Tài liệu học tập Luật tài chính (Đồng tác giả), 2013, NXB Đại học Huế.

4. Tài liệu học tập Luật ngân hàng,(Đồng tác giả), 2013, NXB Đại học Huế.

5. Tập bài giảng Pháp luật về kế toán, kiểm toán, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

6. Tập bài giảng Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

7. Tập bài giảng Pháp luật về thị trường chứng khoán, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

* Các bài báo đã đăng

1. Lê Thị Thảo, Vấn đề tổ chức và quản lý thu thuế trong giai đoạn hiện nay, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, số 11, năm 2000.

2.Lê Thị Thảo, Một số vấn đề về hôn nhân thực tế, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, số 11, năm 2000.

3. Lê Thị Thảo, Vai trò của công ty cổ phần với việc phát triển kinh tế xã hội ở Thừa Thiên Huế, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, số 12, năm 2000.

4. Lê Thị Thảo, Vị thành niên phạm tội nhìn từ góc độ gia đình, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, số 12, năm 2000.

5.  Lê Thị Thảo, Tài khoản cá nhân và phương thức huy động vốn thông qua tài khoản cá nhân, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, số 12, năm 2000.

6.Lê Thị Thảo, Tư tưởng xây dụng nhà nước pháp quyền của chủ tịch Hồ chí Minh, Báo Thừa Thiên Huế, số ra ngày 19/5/2001.

7. Lê Thị Thảo, Đối tượng cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, Thông tin khoa học nữ, Trường Đại học khoa học Huế, số 13 năm 2004.

8. Lê Thị Thảo, Tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Thông tin khoa học nữ, Trường Đại học khoa học Huế, số 3 năm 2004.

9. Lê Thị Thảo, Giải pháp nào cho bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam, Thông tin khoa học nữ, Trường Đại học khoa học Huế, số 4, năm 2005.

10.  Lê Thị Thảo, Một số kiến về chủ thể đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể,Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, năm 2006.

11.  Lê Thị Thảo, Một số ‎ý kiến về thuế giá trị gia tăng trong điều kiên hội nhập kinh tế, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, năm 2006.

12.  Lê Thị Thảo, Một số ‎kiến về công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam, Thông tin khoa học Trường Đại học khoa học Huế, năm 2007

13.  Lê Thị Thảo, Luật thuế môi trường_ giải pháp để quản lý và bảo vệ môi trường bền vững, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 13/2008.

14.  Lê Thị Thảo, Bước đầu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho việc xây dựng mô hình quản lý hệ thống doanh nghiệp ở thành phố Huế theo luật doanh nghiệp Việt Nam, Thông tin khoa học, Đại học Huế, 2008.

15.  Lê Thị Thảo, Thực trạng quản l‎ý đăng ký‎ kinh doanh và hoạt động kinh doanh ở Thừa Thiên Huế - Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản l‎ý  doanh nghiệp, Thông tin khoa học, Đại học Huế, 2008.

16.  Lê Thị Thảo, Quản l‎ý đăng ký‎ kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế và giải pháp ứng dụng công nghệ GIS, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 19/2009.

17.  Lê Thị Thảo, Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 21/2010.

18.  Lê Thị Thảo, Sử dụng công cụ kinh tế và pháp lý trong quản lý, bảo vệ môi trường,Tạp chí nghiên cứu lập pháp,Số 9/2011.

19.  Lê Thị Thảo, Quy chế pháp lý cho bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ở Việt Nam,Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng, Số 112/2011.

20.  Lê Thị Thảo, Cơ chế quản lý, giám sát giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán Việt nam,Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Số 73/2012.

21.  Lê Thị Thảo, Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trên thị trường chứng khoán, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 3/2012.

22.  Lê Thị Thảo, Chứng chỉ tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Cần có cơ chế quản lý, giám sát hiệu quả,Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng,Sô 116 + 117/2012.

23.  Lê Thị Thảo, Xung đột lợi ích công ty chứng khoán và nhà đầu tư, Tạp chí chứng khoán Việt nam, Số 170/2012.

24.  Lê Thị Thảo, Một số ý kiến về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán,Tạp chí nghiên cứu tài chính Marketing, Số 12/2012.

25.  Lê Thị Thảo, Phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc Hội),Số 9/2013.

26.  Lê Thị Thảo, Quy chế pháp lý cho tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ở Việt Nam,Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ tư pháp),Số 5/2013.

27.  Lê Thị Thảo, Hoàn thiện pháp luật về thanh tra, điều tra đối với hành vi GDBHP trên TTCK Việt Nam,Tạp chí khoa học kiểm sát 04/2014.

28.  Lê Thị Thảo, Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bị cấm trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ tư pháp), báo điện tử ngày 23/1/2015.

29.  Lê Thị Thảo, Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Dân chủ và pháp luật 4 (277)/2015.

30.  Lê Thị Thảo, Hoàn thiện pháp luật về công bố thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty niêm yết  khi tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí pháp luật và phát triển số 5/2015

V. HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

1.   Lê Thị Thảo,Nhà giáo trong nền kinh tế thị trường, Kỷ yếu hội thảo: Nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới – Lương tâm và trách nhiệm, Công đoàn Đại học Huế, Huế 5/2006.

2. Lê Thị Thảo, Xây dựng các quy phạm pháp luật cho dịch vụ kinh doanh bảo hiểm phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong WTO, Kỷ yếu Hội thảo: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Huế 12/2010.

3. Lê Thị Thảo, Tái cấu trúc công ty chứng khoán: Thực trạng, giải pháp và triển vọng 2013 hướng đến đảm bảo tính cân đối thị trường chứng khoán Việt nam. Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam 2012-2013: Tái cơ cấu Doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô, Hà nội 1/2013.

4.  Lê Thị Thảo, Tái cấu trúc công ty chứng khoán tiếp cận từ góc độ quản trị công ty chứng khoán. Kỷ yếu Hội thảo: Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng, Hà nội 4/2013.

5.  Lê Thị Thảo, Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán tiếp cận dưới góc độ thực thi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Kỷ yếu hội thảo cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013), Hà nội, 9/2013.

6.  Lê Thị Thảo, Luận bàn về mô hình tổ chức và hoạt động cho thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, 6/2013.

7.  Lê Thị Thảo, Hoàn thiện pháp luật Ngân sách nhà nước tiếp cận dưới góc độ đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước theo Hiếp Pháp 2013, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp 2013, Huế 11/2014.

8.  Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Triển, Tổng quan về gian lận thuế dưới góc nhìn pháp luật: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: Gian lận thuế dưới góc nhìn pháp luật, Huế 5/2015.

9.  Lê Thị Thảo, Gian lận trong hoàn thuế GTGT và giải pháp chống gian lận trong hoàn thuế GTGT: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: Gian lận thuế dưới góc nhìn pháp luật, Huế 5/2015.

 

Các bài khác