Thông tin liên hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế

 

       STT

                 Họ và tên CCVC

                    E-mail

    Điện thoại

   I. Ban Giám hiệu. Email: law@hul.edu.vn

     1

Đoàn Đức Lương (HT)

luongdd@hul.edu.vn

luongdhh@gmail.com

0913.426485

        2

Trần Việt Dũng (PHT)

    dungtv@hul.edu.vn   

    vietdungluat@yahoo.com

0905.134239

     3

  Nguyễn Duy Phương (PHT)

phuongnd@hul.edu.vn

duyphuongluat@yahoo.com.vn

0914.006857

   II. Phòng Đào tạo. ĐT: 0234.3946996 - Email: phongdt@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Hồng Sơn (TP)

sonnh@hul.edu.vn

0913.425456

     2

Ngô Sĩ Ngọc

ngocns@hul.edu.vn

0905.565779

       3

Lê Văn Anh

   anhlv@hul.edu.vn 

0934.908585

     4

Nguyễn Thị Kim Loan

   loanntk@hul.edu.vn  

0914.546541

   III. Phòng Công tác sinh viên. ĐT: 0234.3946995 - Email: phongctsv@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Trung Kiên (TP)

kiennt@hul.edu.vn

0914.202735

     2

Nguyễn Long

longng@hul.edu.vn

0935.812725

     3

Nguyễn Quang Tuấn

tuannq@hul.edu.vn

0935.108605

   IV. Phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 0234.3946997 - Email: phongtchc@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Văn Kiệm (TP)

kiemnv@hul.edu.vn

0914.237939

     2

Ngô Phước Long

longnp@hul.edu.vn

0985.070221

     3

Hồ Thị Thanh Tuyền

tuyenhtt@hul.edu.vn

0905.995522

     4

Đoàn Đức Hiếu

hieudd@hul.edu.vn

0919.357168

     5

Huỳnh Thế Lưu

luuht@hul.edu.vn

0983.862183

     6

Nguyễn Hữu Hóa

   hoanh@hul.edu.vn  

0905.925591

     7

Đặng Văn Sinh

   sinhdv@hul.edu.vn

038.8919355

     8

Võ Trường Hải

   haivt@hul.edu.vn

0791.9342005

        9

Nguyễn Văn Cường

   cuongnv@hul.edu.vn

039.7555679

       10

Lê Quang Dũng

   dunglq@hul.edu.vn

078.4326555

     11

Nguyễn Thị Thùy Dương

   duongntt@hul.edu.vn   

0972.112035

        12

Nguyễn Lê Quỳnh My

   mylnq@hul.edu.vn

035.6007851

   V. Phòng Kế hoạch - Tài chính. ĐT: 0234.3946998 - Email: phongkhtc@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Tài Năng (TP)

nangnt@hul.edu.vn

0972.915599

     2

Dương Thị Thanh Nga

ngadtt@hul.edu.vn

0934.889345

     3

Đặng Thị Duyên

duyendt@gmail.com

0973.580787

     4

Phạm Văn Chức

chucpv@hul.edu.vn

036.6195559

     5

Nguyễn Thị Mai Phương

    phuongntm@hul.edu.vn   

0973.253215

   VI. Phòng Khảo thí - ĐBCLGD. ĐT: 0234.3946999 - Email: phongktdbclgd@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Sơn Hà (PTP)

hans@hul.edu.vn

0905.953768

     2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

hoantt@hul.edu.vn

0983.844646

     3

Đào Thị Anh Phương

phuongdta@hul.edu.vn

0947.746792

     4

Nguyễn Quốc Hùng

hungnq@hul.edu.vn

0946.879.226

     5

Cao Khánh Huy

huyck@hul.edu.vn

079.8009660

     6

Trần Thị Xuân Hồng

hongttx@hul.edu.vn

0935.122081

7 Huỳnh Tây     tayh@hul.edu.vn 0984.515355
8 Lê Phước Sơn     sonlp@hul.edu.vn 0973.953052

   VII. Phòng Khoa học công nghệ - Môi trường - Hợp tác quốc tế

         ĐT: 0234.3935665 - Email: phongkhcn@hul.edu.vn

     1

Cao Đình Lành (TP)

lanhcd@hul.edu.vn

0914.002427

     2

Phạm Thị Như Hiền

hienptn@hul.edu.vn

0979.055045

     3

Hồ Thị Phượng

phuonght@hul.edu.vn

039.3144914

     4

Nguyễn Duy Tú

tund@hul.edu.vn

0934.760444

5

Nguyễn Thị Xuân Thoa

    thoantx@hul.edu.vn

0914.915596

   VIII. Khoa Luật Dân sự. Email: khoaluatds@hul.edu.vn

     1

Hoàng Thị Hải Yến (TK)

yenhth@hul.edu.vn

0935.849819

     2

Hồ Thị Vân Anh (PTK)

anhhtv@hul.edu.vn

0919.501924

     3

Nguyễn Sơn Hải

hains@hul.edu.vn

0914.025567

     4

Lê Bá Hưng

hunglb@hul.edu.vn

0914.210339

     5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

hangntt@hul.edu.vn

0989.228136

     6

Vũ Thị Hương

huongvt@hul.edu.vn

0906.444272

     7

Nguyễn Thị Lê Huyền

huyenntl@hul.edu.vn

0986.776499

     8

Phan Thị Hồng

hongpt@hul.edu.vn

0987.665496

     9

Đỗ Thị Diện

diendt@hul.edu.vn

035.5446668

     10

Hồ Minh Thành

thanhhm@hul.edu.vn

0934.867867

     11

Nguyễn Ngọc Huy

huynn@hul.edu.vn

0919.395591

     12

Lê Thị Thìn

thinlt@hul.edu.vn

0948.786116

  13

Nguyễn Lương Sỹ

   synl@hul.edu.vn  

0932.000181

  14

Hoàng Thảo Anh

   anhht@hul.edu.vn  

037.9480149

   IX. Khoa Luật Hình sự. Email: khoaluaths@hul.edu.vn

     1

  Nguyễn Thị Xuân (TK)

xuannt@hul.edu.vn

0914.019909

     2

  Nguyễn Ngọc Kiện (PTK)

kiennn@hul.edu.vn

0963.064219

     3

  Hà Lệ Thuỷ

thuyhl@hul.edu.vn

0914.125335

     4

  Hoàng Thị Huyền Trang

tranghth@hul.edu.vn

0974.099712

     5

  Nguyễn Thị Bình

binhnt@hul.edu.vn

0905.510951

     6

  Hoàng Đình Thanh

thanhhd@hul.edu.vn

0914.875890

     7

  Trần Văn Hải

haitv@hul.edu.vn

0976.108628

     8

  Lữ Vũ Lực

luclv@hul.edu.vn

0905.123030

     9

  Dương Thị Cẩm Nhung

nhungdtc@hul.edu.vn

034.9792098

     10

Nguyễn Thị Lan Anh

anhntl@hul.edu.vn

039.3110511

  11

Lê Thị Khánh Linh

    linhltk@hul.edu.vn   

0333.994649

   X. Khoa Luật Hành chính. Email: khoaluathc@hul.edu.vn

     1

  Lê Thị Nga (TK)

ngalt@hul.edu.vn

0903.577136

     2

  Đặng Công Cường (PTK)

cuongdc@hul.edu.vn

0985.555612

     3

  Mai Thị Diệu Thuý

thuymtd@hul.edu.vn

0914.147443

     4

  Nguyễn Khắc Hùng

hungnk@hul.edu.vn

0915.406189

     5

  Nguyễn Thị Hoài Phương

phuongnth@hul.edu.vn

0906.416371

     6

  Trần Công Trung

trungtc@hul.edu.vn

0914.733157

     7

  Nguyễn Thị Nữ

nunt@hul.edu.vn

034.9120295

     8

  Bùi Thị Thuận Ánh

anhbtt@hul.edu.vn

036.4675469

     9

  Lý Nam Hải

hailn@hul.edu.vn

0984.103667

     10

  Nguyễn Thị Phi Yến

yenntp@hul.edu.vn

0985.854155

     11

  Đặng Thị Hà

hadt@hul.edu.vn

034.5144852

     12

  Hoàng Thị Ái Quỳnh

quynhhta@hul.edu.vn

0905.910181

     13

Trần Thị Diệu Hà

    hattd@hul.edu.vn     

0905.232653

   XI. Khoa Luật Kinh tế. Email: khoaluatkt@hul.edu.vn

     1

Đào Mộng Điệp (TK)

diepdm@hul.edu.vn

0916.977567

     2

Lê Thị Thảo (PTK)

thaolt@hul.edu.vn

0914.026407

     3

Lê Thị Phúc

phuclt@hul.edu.vn

0913.410642

     4

Võ Thị Phương Mai

maivtp@hul.edu.vn

0972.468322

     5

Nguyễn Thị Triển

triennt@hul.edu.vn

0914.172859

     6

Mai Đăng Lưu

luumd@hul.edu.vn

0916.482824

     7

Trần Thế Hệ

hett@hul.edu.vn

0989.796684

     8

Nguyễn Thanh Tùng

tungnt@hul.edu.vn

0982.432009

     9

Đặng Thị Vũ Hường

huongdtv@hul.edu.vn

077.9409995

     10

Mai Xuân Hợi

hoimx@hul.edu.vn

070.2767868

     11

Thân Văn Tài

taitv@hul.edu.vn

0905.361366

     12

Trần Công Thiết

thiettc@hul.edu.vn

0932.468234

     13

Đỗ Thị Quỳnh Trang

trangdtq@hul.edu.vn

0913.365717

        14

Đồng Thị Huyền Nga

ngadth@hul.edu.vn

0948.896116

        15

Trần Thị Nhật Anh

anhttn@hul.edu.vn

0948.649119

  16

Phan Vĩnh Tuấn Anh

    anhpvt@hul.edu.vn  

0911.349151

  17

Phan Anh Thư

    thupa@hul.edu.vn   

0935.673682

   XII. Khoa Luật Quốc tế. Email: khoaluatqt@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Thị Hà (TK)

hant@hul.edu.vn

0935.695662

     2

Hồ Nhân Ái

aihn@hul.edu.vn

0935.555389

     3

Nguyễn Thị Hồng Trinh (PTK)

trinhnth@hul.edu.vn

0905.780320

     4

Trần Viết Long

longtv@hul.edu.vn

0932.499985

     5

Trần Thị Diệu Hương

huongttd@hul.edu.vn

0947.744615

     6

Lê Khắc Đại

dailk@hul.edu.vn

0904.995235

     7

Nguyễn Hữu Khánh Linh

linhnhk@hul.edu.vn

038.9904854

     8

Nguyễn Thị Hạnh

    hanhnt@hul.edu.vn  

0966.916860

     9

Trần Ngọc Thúy

thuytn@hul.edu.vn

082.3695559

   XIII. Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn

            ĐT: 0234.3946993 - Emai: trungtamtvpl@hul.edu.vn

     1

Lê Thị Hải Ngọc (GĐ)

ngoclth@hul.edu.vn

0913.421866

     2

Trần Viết Long (PGĐ)

longtv@hul.edu.vn

0932.499985

     3

Nguyễn Huyền Ly

lynh@hul.edu.vn

0989.555550

     4

Nguyễn Thị Vân Anh

anhntv@hul.edu.vn

0974.866065

       5

Nguyễn Kiều Ngân

    ngannk@hul.edu.vn  

076.2626295

   XIV. Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp 

            ĐT: 0234.3839339 - Email: trungtamthl@hul.edu.vn

     1

Đoàn Đức Lương (HT,GĐ)

luongdd@hul.edu.vn

0913.426485

     2

Phạm Bá Tân

tanpb@hul.edu.vn

034.9825875

     3

Trần Cao Thành

thanhtc@hul.edu.vn

0915.456222

     4

Phan Đình Minh

minhpd@hul.edu.vn

038.8035532

   XV. Trung tâm Thông tin - Thư viện. Email: trungtamtttv@hul.edu.vn

     1

Ngô Minh Tiến (GĐ)

tiennm@hul.edu.vn

0903.516887

     2

Lê Nguyễn Thanh Hiền

hienlnt@hul.edu.vn

0935.432161

   XVI. Tổ Thanh tra giáo dục. Email: thanhtra@hul.edu.vn

       1

Đoàn Đức Lương (HT,TT)

   luongdd@hul.edu.vn  

0913.426485

     2

Nguyễn Duy Phương (PHT,PTT)

phuongnd@hul.edu.vn

0914.006857

     3

Nguyễn Văn Kiệm (kiêm nhiệm)

kiemnv@hul.edu.vn

0914.237939

     4

Nguyễn Trung Kiên (kiêm nhiệm)

kiennt@hul.edu.vn

0914.202735

     5

Nguyễn Khắc Hùng (kiêm nhiệm)

hungnk@hul.edu.vn

0915.406189

     6

Nguyễn Thế Công

congnt@hul.edu.vn

0987.472.552