Chương trình đào tạo ngành Luật theo học chế tín chỉ

(Áp dụng từ năm học 2020-2021)

PHÂN BỐ DỰ KIẾN THEO HỌC KỲ

NGÀNH LUẬT HỌC

 

Các bài khác