Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học Luật Kinh tế K3 (2014 - 2016)

Ngày 25/11/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 232/QĐ-ĐHL về việc công nhận tốt nghiệp cao học Luật Kinh tế K3 (2014 - 2016), như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học Luật Kinh tế K2 (2014 - 2016)

Ngày 22/8/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 194/QĐ-ĐHL về việc công nhận tốt nghiệp cao học Luật Kinh tế K2 (2014 - 2016), như sau: