Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế 2018

I. Thông tin đơn vị

Tên đơn vị    :  KHOA LUẬT KINH TẾ

Địa chỉ          :  Tầng 4 Tòa nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế

Điện thoại     :

Email            :  khoaluatkinhte@hul.edu.vn

II. Giới thiệu chung về Khoa Luật Kinh tế

Khoa Luật Kinh tế là 1 trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Khoa được thành lập vào ngày 03/04/2015 trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Đại học Luật, tách Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế thành hai khoa độc lập. Khoa Luật Kinh tế được xác định là một Khoa đảm trách chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Luật, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Luật học. Đồng thời, Khoa Luật Kinh tế là Khoa duy nhất có mã ngành Luật Kinh tế bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Khoa Luật Kinh tế gồm 3 Bộ môn: Bộ môn Luật Lao động - Thương mại, Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng và Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa

a.Trưởng Khoa:

  Họ và tên: ĐÀO MỘNG ĐIỆP

  Năm sinh: 1975

  Học hàm/học vị: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Lao động, Pháp luật an sinh xã hội, Pháp luật thị trường lao động, pháp luật kinh doanh bảo hiểm

  Điện thoại: 0916.977567

  Email: daomongdiep.hlu@gmail.com

b. Phó Khoa

  Họ và tên: LÊ THỊ THẢO

  Năm sinh:

  Học hàm/học vị: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Pháp luật thị trường chứng khoán

  Điện thoại: 0905.026623

  Email: lethaolaw@yahoo.com.vn

 

2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

  Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG

  Năm sinh:

  Học hàm/học vị: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại, Pháp luật xúc tiến thương mại

  Điện thoại: 0944.961357

  Email: thanhtung179@gmail.com

 

 

 

  Họ và tên: THÂN VĂN TÀI

  Năm sinh

  Học hàm/học vị: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Đất đai, Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, Pháp luật về an toàn thực phẩm.

  Điện thoại: 0905.361366

  Email: thantai0207@gmail.com

IV. Công tác đào tạo

Các học phần do Khoa Luật Kinh tế phụ trách bao gồm:

a. Các học phần chính: Luật Lao động, Pháp luật an sinh xã hội, Luật Thương mại 1 và 2, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật Môi trường.

b. Các chuyên đề: Pháp luật thị trường lao động, Pháp luật thị trường chứng khoán, Pháp luật giám sát tài chính, Pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Pháp luật về an toàn thực phẩm, Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, Pháp luật xúc tiến thương mại, Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất.

V. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác phát triển

Giới thiệu tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, năm thực hiện( không giới hạn thời gian):

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3