Giới thiệu Tổ Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp

Giới thiệu Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp

       Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Luật – Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

Địa chỉ:    Dãy nhà C, Trường Đại học Luật, Khu quy hoạch Đại học Huế, Thừa Thiên Huế

SĐT:         

Email:       trungtamthuchanhluat@gmail.com

 

     TT Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp có các nhiệm vụ sau:

     - Tổ chức các hoạt động thực hành Luật (giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...)

     - Biên soạn giảng dạy học phần Kỹ năng Thực hành nghề nghiệp, Lịch sử các học thuyết Chính trị - Pháp luật và các học phần khác.

     - Quan hệ doanh nghiệp (xây dựng, thiết lập quan hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp luật cộng đồng).  

1. Cơ cấu tổ chức

             -    PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

              -   Phạm Bá Tân, CB Giảng dạy, Trợ lý Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

              -   ThS.NCS. Trần Cao Thành, CB Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thực hành Luật

              -  ThS. Phan Đình Minh, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ Doanh nghiệp.

2. Đội ngũ cán bộ 

  * PGS.TS Đoàn Đức Lương, Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -   Lãnh đạo hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -   Phụ trách chung

  * ThS.NCS. Trần Cao Thành, CB Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thực hành Luật

               -    Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -    Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan

  * ThS. Phan Đình Minh, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ doanh nghiệp

               -     Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -     Phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp của Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -    Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan

 * Phạm Bá Tân, Trợ lý Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -   Theo dõi hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -   Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp.

               -   Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan