Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 (tháng 12) năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 6 năm 2019 vào tháng 12/2019 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế.

Thông báo tổ chức hướng dẫn sinh viên K43 đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy K43 về việc tổ chức hướng dẫn đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020