Thông báo về việc bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật học cấp Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn Hà Ngành: Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 9380107 Với đề tài: “PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM”

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy Khóa 41, 42, 43 một số nội dung về đăng ký học lại, học cải thiện