Khoa Giáo dục Thể chất thông báo thu học phí học kỳ 1

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo về việc thu học phí môn học giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, chi tiết thông báo sinh viên xem tập tin đính kèm: 

Thông báo thu học phí

 

Các bài khác