Khoa Giáo dục Thể chất thông báo về việc tổ chức cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 về sau đăng ký học ghép

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo về việc tổ chức cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 về sau đăng ký học ghép các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2019 - 2020, chi tiết thông báo sinh viên xem tập tin đính kèm: 

học ghép môn sinh viên 2016 về sau

Các bài khác