Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2019-2020 các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 (cập nhật thay đổi học phần LLCT của Khóa 43)

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2019-2020. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

------------------------------------------

1. Khóa 40 (năm 4 - bắt đầu học từ ngày 26/08/2019):

     + Luật học (05 chuyên ngành): TKB HK1 (2019-2020) Khóa 40 - Luật học

     + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành): TKB HK1 (2019-2020) Khóa 40 - Luật Kinh tế

      + Lưu ý: đối với 02 học phần mời thỉnh giảng thuộc Ngành Luật - CN Luật Quốc tế và Ngành Luật Kinh tế - CN Luật Hợp đồng, Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau khi có TKB chính thức của giảng viên thỉnh giảng.

2. Khóa 41 (năm 3 - bắt đầu học từ ngày 26/08/2019):

     + Luật học (điều chỉnh tách lớp các nhóm từ 7-10): TKB HK1 (2019-2020) Khóa 41 - Luật học

     + Luật Kinh tế: TKB HK1 (2019-2020) Khóa 41 - Luật Kinh tế

3. Khóa 42 (năm 2 - bắt đầu học từ ngày 30/09/2019):

     + Luật học: TKB HK1 (2019-2020) Khóa 42 - Luật học

     + Luật Kinh tế (cập nhật TKB KT vi mô - Nhóm 5-6): TKB HK1 (2019-2020) Khóa 42 - Luật Kinh tế

               * TKB các học phần tự chọn: TuChon_ThoiKhoaBieu_K42_LuatKT_HK1_2019_2020

               * Danh sách sinh viên các lớp học phần tự chọn: TuChon_DSSinhVien_K42_LuatKT_HK1_2019_2020

4. Khóa 43 (năm 1 - bắt đầu học từ ngày 26/08/2019):

     + Luật học (thay đổi phòng của lớp Luật K43H): TKB HK1 (2019-2020) Khóa 43 - Luật học              

     + Luật Kinh tế: TKB HK1 (2019-2020) Khóa 43 - Luật Kinh tế

5. Học phần Giáo dục thể chất các Khóa 43 (năm 1),  Khóa 42 (năm 2): 2019_2020_1_TKB_GDTC_HUL
 

--------------------------------------

6. Ghi chú

- Thông báo về việc đăng ký các học phần tự chọn của Khóa 40 và Khóa 43 trong học kỳ 1, năm học 2019-2020: Chi tiết thông báo.

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ (đang cập nhật Khóa 43) để đi học đúng lịch. Sinh viên nào chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu đăng nhập liên hệ Phòng CTSV để được cấp lại.

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trong trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật kịp thời thông tin về kế hoạch và thời gian biểu học tập.

- Sinh viên tải Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ sau: UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho sinh viên

- Bảng tham chiếu tuần học theo ngày tháng: 2019_2020_1_BangThamChieuTuan

7. Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt cần lưu ý: 

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học vượt: Quy định - Học vượt

 

Các bài khác