Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên(Ô.Long SĐT:0935812725) trước 11h00' ngày 02/05/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

1. Danh sách sinh viên nhận HBKKHT: /upload/file/danhsachsv/hb-kk-hki1(17-18)-.xlsx

2. Danh sách sinh viên nhận TCXH: /upload/file/2017_12_qd_tcxh_hkii-17_18-web.docx

3. Danh sách sinh nhận CPHT: /upload/file/danhsachsv/2017_12_qd_chpt_hkii-17_18-new.docx

Các bài khác