Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 093581725) trước 17h00' ngày 07/04/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên. 

Tải file: /upload/file/danhsach_sv/du-kien-hb-hk2-18-19-05.04.2019.pdf

+ Luật Kinh tế K39: Từ 8.52 đến 8.93

+ Luật Kinh tế K40: Từ 8.18 đến 8.46

+ Luật Kinh tế K41: Từ 8.51 đến 9.07

+ Luật Kinh tế K42:  Từ 7.69 đến 8.57

+ Luật K39: Từ 8.67 đến 9.02

+ Luật  K40: Từ 8.40 đến 8.70

+ Luật K41: Từ 7.88 đến 8.84

+  Luật K42: Từ 7.40 đến 8.95

** Sau thời gian phản hồi và điều chỉnh của các lớp sinh viên mà còn dư số suất học bổng thì Nhà trường sẽ cấp bổ sung thêm học bổng để cho đủ số suất theo quy định.

Các bài khác