Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT, học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với SV kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 17/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 243, 244, 245, 246/QĐ-ĐHL về việc  cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018.

Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên với với Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

- Học bổng KKHT

- Trợ cấp xã hội

- Hỗ trợ chi phí học tập

- Học bổng và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập SVKT

Các bài khác