Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 660,661,663, 662/QĐ-ĐHL về việc  cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên người khuyết tật học kỳ I năm học 2020 - 2021
Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ

1. Học bổng KKHT: /upload/file/ctsv/2020_2021_hki_qd_hbkk-15.12.pdf

2. Trợ cấp xã hội: /upload/file/ctsv/qd_tcxh_hki_-20_21-new.pdf

3. Hỗ trợ CPHT: /upload/file/2020_2021_hki_qd_chi_phi_hoc_tap-new.pdf

4. Hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên người khuyết tật: /upload/file/ctsv/qd_cap_hb_kinh_phi_mua_do_dung_ht_20_21.pdf

 

Các bài khác