Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày 24/04/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 188,192,193/QĐ-ĐHL về việc  cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

- Học bổng KKHT

- Trợ cấp xã hội

- Hỗ trợ CPHT

Các bài khác