Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số:264,265,266/QĐ-ĐHL về việc  cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2020 - 2021. Mọi thông tin liên hệ qua SĐT: 0935.812.725 (Ô. Long)

1. Học bổng KKHT: /upload/file/264_qd_dhl-hbkkht_compressed.pdf

2. Trợ cấp xã hội: /upload/file/ctsv/266_qd_dhl-tcxh_1-da-nen.pdf

3. Hỗ trợ CPHT: /upload/file/ctsv/265_qd_dhl-cpht.pdf

Các bài khác