Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT,TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 19/04/2021 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.

 1. Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT/upload/file/ra-soat-hb-kkht-hk2-20-21.pdf

 2. Rà soát danh sách sinh viên nhận TCXH/upload/file/ctsv/ds_tcxh_hkii_-20_21-.pdf
 
 3. Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng CPHT:  /upload/file/ctsv/ds_cpht_ky_ii_20-21-new.pdf 

  4. Rà soát danh sách sinh viên được cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật:   /upload/file/ctsv/ds-kinh-phi-mua-do-dung-hoc-tap.pdf

** Thông báo/upload/file/ctsv/39_tb_dhl-(1).pdf

Các bài khác