Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
18/01/2021
09:00

* Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo "Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ- Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

 Theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHL-HTQT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1
10:00

* Họp Ban tổ chức và Tổ giúp việc Lễ khai giảng Lớp Luật liên thông Lưu học sinh Lào khóa tuyển sinh năm 2020.

Theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHL ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng

Phòng họp Nhà A1
10:30

* Họp Thường trực Tổ tuyển sinh bàn về Đề án tuyển sinh đại học chính quy 2021

Thường trực Tổ tuyển sinh

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ ba,
19/01/2021
08:00

* ĐHH: Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
10:00

* Họp xét đầu vào cho lớp Liên thông Lào

- Ban Giám hiệu;

- Phó trưởng phòng Đào tạo; Trưởng các phòng: CTSV,  Kế hoạch-Tài chính và Tổ chức-Hành chính.

Phòng họp Nhà A1
15:30

* ĐHH: Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ tư,
20/01/2021
08:00

* Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ-Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Đại biểu theo giấy mời; GV các khoa đã đăng ký.

Phòng Hội thảo Nhà A1
15:00

* Họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Phiên nội bộ).

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng các phòng.

Phòng họp Nhà A1
16:15

* Họp Thường trực Hội đồng thi tuyển lao động hợp đồng Trường Đại học Luật năm 2020

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng phòng TC-HC.

Phòng họp Nhà A1