Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ sáu,
30/10/2020
08:00

 

* Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2020-2021.

 

 

- Ban Giám hiệu,

 -Trưởng các Khoa, Trung tâm,

- Trưởng phòng KHCN-HTQT và chuyên viên phụ trách Khoa học công nghệ. 

Phòng họp Nhà A1
Thứ hai,
02/11/2020
15:30

* Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với Lớp Luật bằng hai và Luật Liên thông khóa 2018.

- Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

- Toàn thể sinh viên tốt nghiệp Luật bằng hai và Liên thông K.2018.

Hội trường Nhà E