Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ tư,
26/01/2022
08:00

* ĐHH: Bảo vệ luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoài Thương (hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến)

* Đại học Huế:

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1986/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ban ĐT&CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

* Trường ĐHL: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

* Nghiên cứu sinh.

Phòng I.1, Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế