Thông báo về việc đăng ký đề tài cấp Bộ, Đại học Huế năm 2019

Phòng KHCNMT-HTQT kính gửi đến Quý Thầy Cô công văn đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2019.
 Theo đó, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị như sau (bắt buộc):
- Khoa Kinh tế: tối thiểu 01 đề tài.
- Khoa Hành chính: tối thiểu 01 đề tài.
- Khoa Dân sự: tối thiểu 01 đề tài.
- Khoa Hình sự: tối thiểu 01 đề tài.
- Các  đơn vị khác và giảng viên quan tâm.
- Ưu tiên: các chủ nhiệm có bài báo đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI/Scopus.
Thời hạn: như trong công văn gửi đính kèm đến các đơn vị.
Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô.
Xem chi tiết ở file đính kèm
Đính kèm:
Các bài khác