Thông báo về việc đăng ký tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 (kèm theo mẫu đề xuất)

Thực hiện Công văn số 264/ĐHH-KHCNMT của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019;
Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng về cuộc họp Hội đồng khoa học ngày 26/11/2017 (đã gửi Danh mục về các đơn vị). Trường thông báo đến các đơn vị như sau:
Xem chi tiết ở file đính kèm:

File thông báo

File mẫu đề xuất

Các bài khác