Thông báo về việc tham gia Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

Thực hiện Công văn số 1879/BGDĐT-KHCNMT; Công văn số 301/KH-BGDĐT ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 686/ĐHH-KHCNMT ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH)” năm 2018.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng  các đơn vị triển khai một số nội dung về việc đăng ký tham gia Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ như sau:

Xem chi tiết ở file đính kèm

Tải file thông báo

Công văn kèm theo của BGDĐT 1

Công văn kèm theo của BGDĐT 2

Các bài khác