Thời khóa biểu học Giáo dục thể chất Học kỳ 2, năm học 2017-2018 các lớp chính quy Khóa 40 và 41

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40 và 41 thời khóa biểu học Giáo dục thể chất (Thể dục 2 - K41 và Thể dục 4 - K40) trong Học kỳ 2, năm học 2017-2018. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên truy cập vào địa chỉ sau: TKB_HK2_2017_2018

Các bài khác