Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2017-2018 các Khóa chính quy 38, 39, 40 và 41 (cập nhật TKB K38 - CN Luật Dân sự (LUA) và CN Hợp đồng, TCKD (LKT))

Nhà trường thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 38, 39, 40 và 41 thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2017-2018. Chi tiết thông báo lịch học sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

* Khóa 38 (bắt đầu học từ ngày 11/09/2017):

 + Luật học (04 chuyên ngành): TKB - Khóa 38 - Luật học

 + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành): TKB - Khóa 38 - Luật Kinh tế

Lưu ý:

  + Luật K38 - CN Luật Dân sự và Luật KT K38 - CN Hợp đồng + CN Tổ chức Kinh doanh có sự thay đổi về phòng học (màu đỏ). Sinh viên các chuyên ngành này lưu ý để đi học. (Xem trong TKB đính kèm)

  + Bắt đầu từ ngày 18/09/2017, tất cả các chuyên ngành của Khóa 38 sẽ bắt đầu đăng ký các học phần tự chọn. Danh sách học phần tự chọn và danh sách đăng ký lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng Đào tạo để nhận.

  + Đối với Luật K38 - CN Luật Dân sự: Các lớp học phần ghép Giải quyết án hôn nhân và gia đình (LUA4182) - Nhóm 1 (phòng E3.2) và Pháp luật về bình đẳng giới (LUA4192) - Nhóm 1 (phòng D3.1) sẽ đổi sang học phòng E1.1 bắt đầu từ ngày 18/09/2017. (Xem trong TKB đính kèm)

 + Đối với Luật KT K38 - CN Hợp đồng: lớp học phần Một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh-thương mại - Nhóm 1 (LKT3042) sẽ thay đổi TKB từ sáng thứ 5 (D3.2) chuyển sang học vào sáng thứ 4 phòng E5.5 bắt đầu từ ngày 20/09/2017. (Xem trong TKB đính kèm).

* Khóa 39 (bắt đầu học từ ngày 28/08/2017):

 + Luật học: TKB - Khóa 39 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB - Khóa 39 - Luật Kinh tế

* Khóa 40 (bắt đầu học từ ngày 02/10/2017):

 + Luật học: TKB - Khóa 40 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB - Khóa 40 - Luật Kinh tế

Lưu ý: TKB Khóa 40 ngành Luật Kinh tế có điều chỉnh số thứ tự các nhóm học phần Kinh tế vĩ mô (LKT1012) từ Nhóm 5,6,7 thành Nhóm 1,2,3 tương ứng.

* Khóa 41 (bắt đầu học từ ngày 05/09/2017):

 + Luật học: TKB - Khóa 41 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB - Khóa 41 - Luật Kinh tế

Lưu ý: bắt đầu từ ngày 11/09/2017, tất cả các lớp Khóa 41 ngành Luật sẽ bắt đầu đăng ký các học phần tự chọn. Danh sách học phần tự chọn và danh sách đăng ký lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng Đào tạo để nhận.

* Học phần Giáo dục thể chất các Khóa K41 (năm 1), K40 (năm 2), K39 (năm 3): TKB Thể dục 1 (K41), Thể dục 3 (K40) và Thể dục 5 (K39)

* Ghi chú:

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ (đang trong quá trình cập nhật) để đi học đúng lịch.

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật thông tin về kế hoạch học tập.

* Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện cần lưu ý: 

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mỗi sinh viên không được đăng ký học lại, học cải thiện quá 06 tín chỉ (hoặc 02 học phần)/học kỳ.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện

 

Các bài khác