Thời khóa biểu và Danh sách sinh viên lớp Luật K44C, Luật Kinh tế K44C (Cập nhật 27/9/2020)

Trường Đại học Luật thông báo Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp Luật K44C, Luật Kinh tế K44C (sinh viên nhập học từ ngày 23 - 27/9/2020)

Chi tiết sinh viên xem tại: 

https://drive.google.com/drive/folders/109StbCZuXluFfPlgygqtgJLNVVtYtp0Y?usp=sharing

Sinh viên lớp Luật K44C, Luật Kinh tế K44C lưu ý:

- Được nghỉ học cả ngày Thứ 2, 28/9/2020;

- Bắt đầu đi học chính khóa theo Thời khóa biểu từ ngày Thứ Ba, 29/9/2020;

- Lịch học Tuần sinh hoạt đầu khóa sẽ được thông báo cụ thể sau.

Trân trọng.

 

Các bài khác