Thông báo TKB các học phần tự chọn Khóa 41 ngành Luật trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhà Trường thông báo lịch học các học phần tự chọn của các lớp Khóa 41 - ngành Luật trong học kỳ 1, năm học 2017-2018. Chi tiết lịch học tập và danh sách sinh viên các lớp học phần tự chọn, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng.

1. TKB các học phần tự chọn K41 ngành Luật: TKB tự chọn K41 - ngành Luật

2. Danh sách sinh viên các lớp học phần: Danh sách sv học phần tự chọn K41 - ngành Luật

* Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra danh sách lớp tự chọn và TKB tương ứng với lớp tự chọn để đi học đúng lịch.

- Những sinh viên chưa điền mã sinh viên vào danh sách đăng ký học phần tự chọn, trong thời gian từ ngày 4/10 đến hết ngày 13/10/2017 phải liên hệ Phòng Đào tạo để bổ sung (đưa vào phần mềm quản lý giáo dục).

- Trong thời hạn 1 tuần kể từ thời điểm công bố TKB các học phần tự chọn (từ ngày 04/10 đến hết ngày 11/10/2017), Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đăng ký học phần tự chọn hoặc TKB bị trùng (với các học phần khác ngoài kế hoạch đào tạo) đăng ký bổ sung hoặc đổi học phần có lịch học phù hợp. Sau thời hạn này, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách và không nhận bất kỳ yêu cầu thay đổi học phần nào nữa.

Các bài khác