Thông báo về kế hoạch bảo vệ luân văn tốt nghiệp lớp cao học luật kinh tế khóa 7 (2017-2019) nhóm 2 tại Huế

        ĐẠI HỌC HUẾ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  95 /TB-ĐHL-ĐTSĐH                                                                               Thừa Thiên Huế, ngày  08 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

KHÓA 7 (2017 – 2019) NHÓM 2 TẠI HUẾ

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế cho các học viên Lớp Cao học Luật Kinh tế Khóa 7 (2017 – 2019) nhóm 2 tại Huế theo thời gian như sau:

1. Thời gian nộp luận văn và hồ sơ bảo vệ: trước 16h30 ngày 20/8/2019.

2. Thời gian bảo vệ dự kiến: từ ngày 26/08/2019 đến ngày 29/8/2019.

Sau thời gian nói trên, học viên không nộp đầy đủ hồ sơ và luận văn như yêu cầu  sẽ đưa vào danh sách bảo vệ quá hạn.

Lưu ý: Hồ sơ bảo vệ học viên tải theo mẫu tại địa chỉ https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1.html..

Nơi nhận:                                                                                                             TL.HIỆU TRƯỞNG

- Lớp CH LKT K7 nhóm 2 tại Huế;                                                                    Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT

- Lưu VT, P. KHCN-MT-HTQT.                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                

                    TS. Cao Đình Lành

 

Các bài khác