Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ

Ngày 04/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Thông báo số 131/TB-ĐHL về việc tiếp công dân định kỳ, Nội dung chi tiết file đính kèm

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Tổ Thanh tra giáo dục qua địa chỉ e-mail: thanhtra@hul.edu.vn

Đính kèm:
 cv131.pdf (487.94 KB)
Các bài khác