Th.S Trần Viết Long, Phó Giám đốc Trung tâm

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN VIẾT LONG

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2014

Địa chỉ: 8/66 Hải Triều - TP Huế       

Điện thoại liên hệ:  0932499985        

Email:  vietlong1986@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Khoa Luật - Đại học Khoa học Huế       

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2011

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:          Luật Kinh tế                                                  Năm cấp bằng:        2015

Nơi đào tạo: Đại học Luật Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 10 năm 2011 đến nay

Khoa Luật- Đại học Khoa học Huế

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

 1

 Luật thừa kế Lào – Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh

 2014

 Tạp chí Kiểm sát

 2

Nâng cao thỏa thuận trọng tài của chủ thể trong kinh doanh thương mại

2014

 Tạp chí Kinh tế & Phát triển

 3

 Tăng cường mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và cơ sở đào tạo luật

 2014

 Trang thông tin tạp chí Kiểm sát

 4

 Góp ý về lời tuyên thệ Viện kiểm sát: Cần có cái tâm trong nghề

 2013

Trang thông tin tạp chí Kiểm sát

 5

 Luật thừa kế Lào – Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh

 2014

 Thông tin pháp lý Khoa Luật

6

Nâng cao thỏa thuận trọng tài của chủ thể trong kinh doanh thương mại

2014

 Thông tin pháp lý Khoa Luật

7

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học

2011

Thông tin pháp lý Khoa Luật

8

Lịch sử án lệ Việt Nam và vai trò thẩm phán khi nước ta áp dụng

2014

Thông tin pháp lý Khoa Luật

9

Giải quyết tranh chấp trong WTO

2012

Hội thảo Khoa học trẻ Khoa Luật

10

Mô hình tuyên truyền pháo luật cho sinh viên Đại học Huế

2013

Kỷ yếu hội thảo Đại học Quốc gia Hà Nội

11

Đánh giá tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân tại Thừa Thiên Huế của Khoa Luật  - Đại học Huế

2014

Kỷ yếu hội nghị tổng kết chương trình tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

12

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

2014

Khoa Luật – Đại học Huế

 

Các bài khác