ThS. Nguyễn Huyền Ly

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Nguyễn Huyền Ly
Học hàm:                                                                Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:  2013 (Việt nam)          Chức vụ: Giảng viên    
Đơn vị công tác: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế
Địa chỉ: 16 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  0989555550
Email:         huyenlyprincess@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế    
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2006
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật kinh tế                      Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo:  Khoa luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 – nay

Khoa Luật - Đại học Huế

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bài báo: Bàn về vân đề giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thương mại.

2012

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác