ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC                  

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:       2015                            Chức vụ: Giảng viên 
Đơn vị công tác: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ: 0974866065   
Email: vananhnt0904@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy           
Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Huế         
Ngành học: Cử nhân Luật                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2010
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                       Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 – nay

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác