Quyết định buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 271,276,277/QĐ-ĐHL ngày 21/05/2021 về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy, không chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 và Thông báo số 231/TB-ĐHL ngày 25/05/2021 về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021.

1.  Buộc thôi học hệ chính quy: /upload/file/ctsv/277_qd_dhl-(thoi-hoc-cq.pdf

2. Buộc thôi học hệ không chính quy tại Trường:/upload/file/ctsv/271_qd_dhl-thoi-hoc-truong.pdf

3.Buộc thôi học hệ không chính quy tại các CSLK: /upload/file/ctsv/276_qd_dhl-thoi-hoc-cslk.pdf

4. Thông báo cảnh cáo học vụ: /upload/file/ctsv/231_tb_dhl-cb-hvu.pdf

Các bài khác