Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy về việc đăng ký mở lớp học lại, học cải thiện Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021. Chi tiết sinh viên xem file đính kèm: 

https://bom.to/TB_HK3_HoclaiCaithien_2020_2021

 

Các bài khác