BIỂU MẪU KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020-2021

Mẫu 1 - Kê khai hoạt động NCKH của Giảng viên năm 2020-2021 ( cá nhân kê khai )

Tải file 

Mẫu 2 - Tổng hợp các bài báo của đơn vị năm 2020-2021 ( trợ lý khoa học tổng hợp )

Tải file 

Mẫu 3 - Bảng tổng hợp chung của đơn vị năm 2020-2021 ( trợ lý khoa học tổng hợp )

Tải file

Đính kèm:
Các bài khác