Trung tâm TT - Thư viện trường Đại học Luật triển khai trang tài nguyên số miễn phí dành cho người học

Thông báo về việc triển khai hệ thống trang tài nguyên số của Trường Đại học Luật, Đại học Huế tại địa chỉ: http://lib.hul.edu.vn .Cho phép người học có thể tải và xem các giáo trình, tài liệu do Nhà trường xuất bản.

Tuyển tập các tài liệu về Bản án, Quyết định Sơ thẩm, Phúc thẩm và Án lệ của TANDTC

Bao gồm các tài liệu sau: 1. Tuyển tập Bản án sơ thẩm về dân sự, kinh doanh thương mại, tín dụng - bảo hiểm 2. 37 Án lệ Qua quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC 3. Quyết định Giám đốc thẩm 4. Tuyển tập Bản án Phúc Thẩm

Kỷ yếu Tọa đàm Khoa học: "Chế định pháp nhân trong dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi"

Tài liệu kỷ yếu buổi Tọa đàm khoa học: “Chế định pháp nhân trong Dự thảo BLDS sửa đổi” do các bộ môn Luật Dân sự, Luật HC-HP và Trung tâm NC QCN-QCD của Khoa Luật - Đại học quốc gia phối hợp tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2015 (Thứ 3) dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm.