Các Danh hiệu thi đua năm học 2009 - 2010 của Phòng Đào tạo - CTSV

A. Danh hiệu:

I. Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 411/QĐ-ĐHH-VP này 20/12/2010 của Giám đốc Đại học Huế)

1. Tập thể Phòng Đào tạo - CTSV

II. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (theo QĐ của Khoa trưởng)

1. Nguyễn Hồng Sơn;
2. Nguyễn Trung Kiên;
3. Nguyễn Thị Thanh Hoa.

III. Lao động Tiên tiến

1. Nguyễn Huyền Ly;
2. Lý Nam Hải.

B. Khen thưởng

I. Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

1. Tập thể: Phòng Đào tạo - CTSV;
2. Cá nhân: Nguyễn Hồng Sơn.

II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Cá nhân: Đoàn Đức Lương

Các bài khác